ມາດຕະຖານກິດຈະກຳ

[dt_sc_empty_space margin_lg=”50″ margin_md=”” margin_sm=”” margin_xs=”” el_id=”1546681454368-ddc82736-6f73″][dt_sc_simple_heading type=”decoration” text=”ມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງກິດຈະກຳນັກສຶກສາ” class=”without-bottom-space aligncenter”]ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບກິດຈະກຳນັກສຶກສາມີ 5 ດ້ານ[/dt_sc_simple_heading][dt_sc_empty_space margin_lg=”46″ margin_md=”” margin_sm=”” margin_xs=”” el_id=”1545389952693-8f3a7921-2d17″]
[dt_sc_iconbox type=”type2″ icon_type=”none” title=”ມາດຕະຖານດ້ານການວາງແຜນ” subtitle=”1″ class=”custom-style alignleft”]

ເກນມາດຕະຖານ:

 1. ມີການປະຊຸມຮ່ວມກັນໃນການຈັດການວາງແຜນ
 2. ມີການຈັດກຽມແຜນການດຳເນີນງານ ແລະ ແຜນປະຕິບັດກິດຈະກຳປະຈຳປີ
 3. ແຜນປະຕິບັດກິດຈະກຳປະຈຳມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບ ວັດຖຸປະສົງ ວິໄສທັດ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງນັກສຶກສາທີ່ວັດຖຸປະສົງ
 4. ມີການກຳນົດດັດສະນີຊີ້ວັດຄວາມສຳເລັດ ເປົ້າໝາຍ ກຳນົດໄລຍະເວລາການຈັດກິດຈະກຳ, ງົບປະມານ ແລະ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນແຜນປະຕິບັດກິດຈະກຳປະຈຳປີທີ່ຊັດແຈ້ງ ຄົບທຸກໂຄງການ.
 5. ມີການປັບປຸງແຜນປະຕິບັດກິດຈະກຳປະຈຳປີຢ່າງນ້ອຍ ປີລະ 1 ຄັ້ງ.

ຕົວຢ່າງແນວທາງປະຕິດບັດ:

 1. ມີການປະຊຸມຮ່ວມກັນໃນການຈັດການແຜນການດຳເນີນວຽກງານໃນພາບລວມ ຕະຫຼອດປິສົກຮຽນ ພ້ອມທັງຂຽນລາຍງານການປະຊຸມ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ.
 2. ມີການຈັດການແຜນການດຳເນີນວຽກງານ ແລະ ແຜນປະຕິບັດປະຈຳສົກຮຽນ ໂດຍການຂຽນແຜນການດຳເນີນວຽກງານຕະຫຼອດປີສົກຮຽນ ພ້ອມທັງລາຍລະອຽດໂຄງການ/ກິດຈະກຳ.
 3. ແຜນປະຕິບັດວຽກກິດຈະກຳປະຈຳປີ ມີການວິເຄາະຄວາມສອດຄ່ອງກັບ ວັດຖຸປະສົງ, ວິໄສທັດ ຂອງສະມາຄົມ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງນັກສຶກສາທີ່ເພິ່ງປະສົງ ທີ່ວິທະຍາໄລກຳນົດໃຫ້ເທົ່ານັ້ນ.
 4. ມີການແກ້ໄຂປັບປຸງແຜນປະຕິບັດກິດຈະກຳປະຈຳປີຢ່າງນ້ອຍປີລະ 1 ຄັ້ງ ໂດຍມີຫຼັກຖານການວິເຄາະຜົນການດຳເນີນງານວ່າເປັນໄປຕາມແຜນ ບັນລຸເປົ້າໝາຍຫຼືບໍ່ ເພື່ອວິເຄາະເຖິງສາເຫດ ແລະ ການປັບປຸງແຜນປະຕິບັດກິດຈະກຳປະຈຳປີ.

[/dt_sc_iconbox][dt_sc_empty_space margin_lg=”146″ margin_md=”” margin_sm=”” margin_xs=”” el_id=”1545983840211-2e91154b-3e06″][dt_sc_iconbox type=”type2″ icon_type=”none” title=”ມາດຕະຖານດ້ານການປະຕິບັດວຽກງານຕາມແຜນ” subtitle=”2″ class=”custom-style alignright”]

ເກນມາດຕະຖານ:

 1. ມີການດຳເນີນວຽກງານຕາມແຜນປະຕິບັດກິດຈະກຳປະຈຳປີ ຢ່າງນ້ອຍ 80/100.
 2. ມີການຈັດການຜັງການດຳເນີນວຽກງານ ຫລື ຂະບວນການ ລະບຸຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ຈະແຈ້ງທຸກໂຄງການ.
 3. ມີການເກັບລວບລວມຂໍ້ມູນຜົນການດຳເນີນວຽກງານ ເຊັ່ນ ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ປະເພດຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ແລະ ງົບປະມານທີ່ໃຊ້ໃນທຸກໂຄງການ.
 4. ມີການສຳຫຼວດຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນໄດ້ ແລະ ເສຍ ທຸກໂຄງການ (ນັກສຶກສາທີ່ເປັນກຳມະການ ນັກສຶກສາທີ່ ເຂົ້າຮ່ວມ, ອາຈານທີ່ປຶກສາ ຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ)
 5. ມີການວິເຄາະຜົນການສຳຫຼວດ ແລ້ວນຳຜົນການສຳຫຼວດໄປປັບປຸງການດຳເນີນວຽກງານທຸກໂຄງການ.

ຕົວຢ່າງແນວທາງປະຕິບັດ:

 1. ມີການດຳເນີນງານຕາມແຜນປະຕິບັດກິດຈະກຳປະຈຳປີ ຢ່າງນ້ອຍ 80% ໂດຍມີລາຍງານສະຫຼຸບຜົນການດຳເນີນນງານໃນແຕ່ລະໂຄງການກິດຕະກຳທີ່ກຳນົດໄວ້ຕາມແຜນປະຕິບັດກິດຈະກຳປະຈຳປີ.
 2. ມີການຈັດການຜັງການດຳເນີນວຽກງານ ຫລື ຂະບວນການ ລະບຸຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຈະແຈ້ງທຸກໂຄງການ ເພື່ອໃຫ້ການປະຕິບັດວຽກງານມີຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການປະສານງານໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ ໂດຍມີຫຼັກຖານຜັງການດຳເນີນງານທີ່ຊັດເຈນ.
 3. ມີການເກັບລວບລວມຂໍ້ມູນທີ່ມີການດຳເນີນວຽກງານ ເຊັ່ນ ມີຫຼັກຖານຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ແລະ ງົບປະມານທີ່ໃຊ້ແທ້ຈິງ ໃນທຸກໂຄງການທີ່ມີການດຳເນີນວຽກງານເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນປະກອບການພິຈາລະນາທົບທວນການຈັດການແຜນປະຕິບັດກິດຈະກຳໃນປີຕໍ່ໄປ.
 4. ມີການສຳຫຼວດຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນໄດ້ເສຍໃນທຸກໂຄງການ ໂດຍສ້າງແບບສຳຫຼວດຄວາມເພິ່ງພໍໃຈໃນແຕ່ລະໂຄງການກິດຈະກຳທີ່ມີການດຳເນີນວຽກງານ ຈາກກຸ່ມນັກສຶກສາທີ່ເປັນກຳມະການ ນັກສຶກສາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ອາຈານທີ່ປຶກສາ ແລະ ຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ.
 5. ມີການວິເຄາະຜົນການສຳຫຼວດ ແລ້ວນຳຜົນການສຳຫຼວດໄປປັບປຸງການດຳເນີນວຽກງານທຸກໂຄງການ ໂດຍມີລາຍງານປະຊຸມ ຫລື ລາຍງານອື່ນໆ ທີ່ລະບຸຂໍ້ມູນການນຳຜົນການສຳຫຼວດໄປແກ້ໄຂການດຳເນີນວຽກງານທຸກໂຄງການແນວໃດ.

[/dt_sc_iconbox][dt_sc_empty_space margin_lg=”146″ margin_md=”” margin_sm=”” margin_xs=”” el_id=”1545983850470-e7e92013-bfd4″][dt_sc_iconbox type=”type2″ icon_type=”none” title=”ມາດຕະຖານການກວດສອບ ແລະ ປະເມີນຜົນ” subtitle=”3″ class=”custom-style reverse alignleft”]

ເກນມາດຕະຖານ:

 1. ມີການຈັດການແຜນການກວດສອບ ແລະ ປະເມີນຄວາມສຳເລັດຂອງສະມາຄົມ (ຄະນະສະມາຄົມ, ຄະນະບໍລິຫານງານ ແລະ ຝ່າຍຄະນະກິດຈະກຳ )
 2. ມີການວາງກອບ ແລະ ຈັດສ້າງເຄື່ອງມີການກວດສອບ ແລະ ປະເມີນຜົນງານຄວາມສຳເລັດຂອງສະມາຄົມ
 3. ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການເພື່ອກວດສອບ ແລະ ປະເມີນຜົນການດຳເນີນວຽກງານ
 4. ມີການລາຍງານການປະເມີນຕົນເອງ (SAR) ແລະ ຈັດສົ່ງໃຫ້ຄະນະກຳມະການຕາມຂໍ້ C ເພື່ອດຳເນີນການກວດສອບ ແລະ ປະເມີນຜົນການດຳເນີນວຽກງານ
 5. ມີການຈັດສົ່ງລາຍງານການປະເມີນຕົນເອງ ແລະ ລາຍງານຜົນການປະເມີນຈາກຄະນະກຳມະການ ໃຫ້ສະມາຄົມໃນເວລາທີ່ກຳນົດ

ຕົວຢ່າງແນວທາງປະຕິບັດ

 1. ມີການຈັດການແຜນການກວດສອບ ແລະ ປະເມີນຄວາມສຳເລັດຂອງສະມາຄົມທີ່ກຳນົດໄລຍະເວລາໃນການກວດສອບ ໂດຍຄະນະສະມາຄົມ, ຄະນະບໍລິຫານງານ ແລະ ຝ່າຍຄະນະກິດຈະກຳ
 2. ມີການວາງກອບ ແລະ ຈັດສ້າງເຄື່ອງມືການກວດສອບ ແລະ ປະເມີນຜົນງານຂອງຝ່າຍກິດຈະກຳ ໂດຍມີວາງຈຸດມຸ້ງໝາຍໃນນະໂຍບາຍ ວັດຖຸປະສົງ ແນວທາງການກວດສອບ ແລະ ແບບຟອມຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືໃນການກວດສອບ ໃນແຕ່ລະຝ່າຍກິດຈະກຳ
 3. ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການເພື່ອກວດສອບ ແລະ ປະເມີນຜົນການດຳເນີນງານ ໂດຍມີການພິຈາລະນາແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ແທນຈາກ ຄະນະສະມາຄົມ ແລະ ອາຈານຜູ້ຮັບຜິດຊອບກິດຈະກຳ ປະມານ 3 –​ 4ຄົນ.
 4. ມີການລາຍງານການປະເມີນຕົນເອງ (SAR) ແລະ ຈັດສົ່ງໃຫ້ຄະນະກຳມະການຕາມຂໍ້ c ເພື່ອດຳເນີນການກວດສອບ ແລະ ປະເມີນຜົນການດຳເນີນວຽກງານ ໂດຍແຕ່ລະຝ່າຍກິດຈະກຳ ດຳເນີນການຈັດການລາຍງານຕາມແບບຟອມທີ່ກຳນົດ ເພື່ອສະທ້ອນຜົນການດຳເນີນງານຂອງແຕ່ລະຝ່າຍກິດຈະກຳ ຈັດສົ່ງໃຫ້ຄະນະກຳມະການ ທີ່ໄດ້ຮັບແຕ່ງຕັ້ງ
 5. ມີການຈັດສົ່ງລາຍງານການປະເມີນຕົນເອງ ແລະ ລາຍງານຜົນການປະເມີນຈາກຄະນະກຳມະການ ໃຫ້ຄະນະສະມາຄົມພາຍໃນເວລາທີ່ກຳນົດ ຫລັງຈາກທີ່ດຳເນີນການກວດສອບ ຈາກຄະນະກຳມະການ ຕາມແຜນການກວດສອບ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ

[/dt_sc_iconbox][dt_sc_empty_space margin_lg=”146″ margin_md=”” margin_sm=”” margin_xs=”” el_id=”1545983849922-6a0706fd-bd23″][dt_sc_iconbox type=”type2″ icon_type=”none” title=”ມາດຕະຖານດ້ານການພັດທະນາປັບປຸງແກ້ໄຂ” subtitle=”4″ class=”custom-style reverse alignright last”]

ເກນມາດຕະຖານ:

 1. ມີການຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກການດຳເນີນກິດຈະກຳ
 2. ມີການຖ່າຍທອດ/ຈັດການຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບນະວັດຕະກຳ ຫລື ແນວທາງປະຕິບັດທີ່ດີ
 3. ມີການແລກປ່ຽນຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບນະວັດຕະກຳ ຫລື ແນວປະຕິບັດທີ່ດີໃຫ້ກັບສະມາຄົມ ຫລື ກຸ່ມນັກສຶກສາ.
 4. ມີການຈັດການແຜນພັດທະນາປັບປຸງແກ້ໄຂຄຸນນະພາບຈາກຜົນການປະເມີນ
 5. ມີການສົ່ງແຜນພັດທະນາປັບປຸງ ໃຫ້ສະມາຄົມໃນເວລາທີ່ກຳນົດ
 6. ມີການດຳເນີນວຽກງານຕາມແຜນພັດທະນາທີ່ປັບປຸງ.

ຕົວຢ່າງແນວທາງປະຕິບັດ

 1. ມີການຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກການດຳເນີນວຽກງານ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງນັກສຶກສາແຕ່ລະກຸ່ມທຸກຄົນ ເພື່ອລະດົມຄວາມຄິດເຫັນຮ່ວມກັນ ແລະ ແລກປ່ຽນແນວທາງລະຫວ່າງກັນ ເຊິ່ງຈະນຳໄປສູ່ການຫາຄຳຕອບຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການພັດທະນາປັບປຸງການດຳເນີນວຽກງານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທີ່ຜົນຍິ່ງຂຶ້ນ.
 2. ມີການຖ່າຍທອດ ແລະ ຈັດການຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບນະວັດຕະກຳ ຫລື ແນວທາງປະຕິບັດທີ່ດີ ໂດຍມີກຳນົດປະເດັນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບນະວັດຕະກຳ ຫລື ແນວທາງປະຕິບັດຂອງແຕ່ລະຝ່າຍກິດຈະກຳ ເພື່ອຖ່າຍທອດ ແລະ ຈັດການຄວາມຮູ້ຮ່ວມກັນລະຫວ່າງນັກສຶກສາໃນແຕ່ລະກຸ່ມ
 3. ມີການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບນະວັດຕະກຳ ຫລື ແນວປະຕິບັດທີ່ດີໃຫ້ກັບສະມາຄົມ ຫລື ກຸ່ມນັກສຶກສາ ໂດຍນຳປະເດັນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ແປກໃໝ່ ຫລືແນວທາງປະຕິບັດທີ່ດີຂອງແຕ່ລະກຸ່ມ ມາແລກປ່ຽນຮຽນຮູ້ເຊິ່ງກັນແລະກັນ.
 4. ມີການວາງແຜນພັດທະນາປັບປຸງຄຸນນະພາບຈາກຜົນການປະເມີນ ໂດຍນຳປະເດັນຂໍ້ສະເໜີແນະນຳທີ່ໄດ້ຈາກຜົນການກວດສອບ ແລະ ປະເມີນ ຮ່ວມກັນຈັດວາງແຜນພັດທະນາປັບປຸງຄຸນນະພາບການດຳເນີນວຽກງານໃນຮອບປີຕໍ່ໄປ ໃຫ້ເກີດການພັດທະນາປັບປຸງການດຳເນີນກິດຈະກຳຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນແຕ່ລະຝ່າຍກິດຈະກຳ.
 5. ມີການສົ່ງແຜນພັດທະນາປັບປຸງແກ້ໄຂ ໃຫ້ສະມາຄົມພາຍໃນເວລາທີ່ກຳນົດ ຕາມໄລຍະເວລາທີ່ສະມາຄົມກຳນົດໄວ້ໃນແຜນການດຳເນີນງານ.
 6. ມີການດຳເນີນວຽກງານແຜນພັດທະນາປັບປຸງແກ້ໄຂ ໂດຍມີຫຼັກຖານທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນການດຳເນີນວຽກງານທີ່ກຳນົດໄວ້ຕາມແຜນພັດທະນາປັບປຸງ.

[/dt_sc_iconbox][dt_sc_empty_space margin_lg=”146″ margin_md=”” margin_sm=”” margin_xs=”” el_id=”1596785982496-5f1f33ae-06e0″][dt_sc_iconbox type=”type2″ icon_type=”none” title=”ມາດຕະຖານການເງິນງົບປະມານ” subtitle=”5″ class=”custom-style reverse alignleft”]

ເກນມາດຕະຖານ:

 1. ມີແນວທາງການຈັດຫາຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ມີການວາງແຜນການໃຊ້ເງິນຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ, ໂປ່ງໃສ ກວດສອບໄດ້.
 2. ມີການຈັດການຂໍ້ມູນທາງການເງິນ ແລະ ຊັບສິນຂອງສະມາຄົມ ເພື່ອຜູ້ນຳນັກສຶກສາສາມາດນຳໄປໃຊ້ໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ວິເຄາະສະຖານະທາງການເງິນ.
 3. ມີການຈັດການລາຍງານທາງການເງິນ ແລະ ຊັບສິນຂອງສະມາຄົມທຸກປະເພດ
 4. ມີການຕິດຕາມການໃຊ້ຈ່າຍເງິນໃຫ້ເປັນໄປຕາມລະບຽບ ແລະ ກົດເກນທີ່ສະມາຄົມ, ຄະນະບໍລິຫານກຳນົດ
 5. ຄະນະບໍລິຫານງານ ແລະ ຄະນະປະທານນັກສຶກສາຈັດສົ່ງລາຍງານທາງການເງິນ ແລະ ຊັບສິນຂອງສະມາຄົມໃຫ້ກັບຄະນະສະມາຄົມພາຍໃນເວລາທີ່ກຳນົດ.

ຕົວຢ່າງແນວທາງປະຕິບັດ

 1. ມີແນວທາງການຈັດຫາຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ມີການວາງແຜນການໃຊ້ຈ່າຍເງິນຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ ໂປ່ງໃສ ກວດສອບໄດ້ ໂດຍຜູ້ນຳນັກສຶກສາ ກຳນົດແນວທາງແຜນການບໍລິຫານຈັດການທາງການເງິນ ເພື່ອໃຊ້ເປັນແນວທາງການຈັດຫາແຫລ່ງເງິນທຶນທີ່ເໝາະສົມກັບລັກສະນະຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຫລື ເງິນທຶນ ແລະ ພຽງພໍສຳລັບການບໍລິຫານພາລະກິດຂອງສະມາຄົມໃນທຸກໆດ້ານໃຫ້ເປັນໄປຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ ມີແຜນໃຊ້ເງິນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍເປັນໄປຢ່າງເໝາະສົມ.
 2. ມີການຈັດການຂໍ້ມູນທາງການເງິນ ແລະ ຊັບສິນຂອງສະມາຄົມ ເພື່ອຜູ້ນຳນັກສຶກສາສາມາດນຳໄປໃຊ້ໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ວິເຄາະສະຖານະທາງການເງິນ ວ່າສາມາດໃຊ້ເງິນຕາມແຜນຫລືບໍ ແລະ ເງິນກັບກິດຈະກຳໃດ ມີຜົນລັບຈາກການດຳເນີນວຽກງານແບບໃດ ມີງົບປະມານເຫລືອຈ່າຍໃນແຕ່ລະແຜນເທົ່າໃດ ເພື່ອວາງແຜນການຈັດກິດຈະກຳຕາມແຜນຫລືຈັດຫາຊັບພະຍາກອນໄດ້ຢ່າງເຫມາະສົມ
 3. ມີການລາຍງານທາງການເງິນ ແລະ ຊັບສິນຂອງສະມາຄົມທຸກປະເພດ ໂດຍມີຂໍ້ມູນລາຍງານທາງການເງິນ ແລະ ຊັບສິນຂອງສະມາຄົມ.
 4. ມີການຕິດຕາມການໃຊ້ເງິນໄປເປັນຕາມລະບຽບການ ແລະ ກົດເກນທີ່ຄະນະສະມາຄົມ,ຄະນະປະທານນັກສຶກສາ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານ ໄດ້ກຳນົດຜູ້ນຳນັກສຶກສາໃນແຕ່ລະຝ່າຍກິດຈະກຳ ມີການບໍລິຫານ ແລະ ຕິດຕາມການໃຊ້ເງິນໃຫ້ເປັນໄປຕາມແຜນ, ລະບຽບ ແລະ ກົດເກນທີ່ກຳນົດ ເພື່ອໃຫ້ການໃຊ້ເງິນເປັນໄປຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ, ໂປ່ງໃສ ກວດສອບໄດ້.
 5. ປະທານນັກສຶກສາຈັດສົ່ງລາຍງານທາງການເງິນ ແລະ ຊັບສິນຂອງສະມາຄົມ ໃຫ້ກັບຄະນະສະມາຄົມພາຍໃນເວລາທີ່ກຳນົດ ໂດຍປະທານນັກສຶກສານຳສະເໜີລາຍງານທາງການເງິນ ແລະ ຊັບສິນຂອງສະມາຄົມ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນປະກອບກັບການຕັດສິນໃຈສຳລັບຄະນະສະມາຄົມໃນການຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ເໝາະສົມກັບການດຳເນີນວຽກງານຂອງແຕ່ລະຝ່າຍກິດຈະກຳຕໍ່ໄປ

[/dt_sc_iconbox]

[dt_sc_empty_space margin_lg=”130″ margin_md=”” margin_sm=”” margin_xs=”” el_id=”1545984714435-dd9c2db1-dac3″]
[dt_sc_empty_space margin_lg=”167″ margin_md=”” margin_sm=”” margin_xs=”” el_id=”1545904740275-1deda83c-b600″]
[dt_sc_iconbox icon_type=”css_class” icon_css_class=”zmdi zmdi-graduation-cap zmdi-hc-fw” class=”custom-style” title=”ແນວທາງການຈັດ ກິດຈະກຳ“]ການຈັດກິດຈະກຳທີ່ເນັ້ນໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄິດ, ການເວົ້າ, ການວາງແຜນເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ສະແດງອອກໃນບົດບາດຕ່າງໆ

ອ່ານຕໍ່[/dt_sc_iconbox]

[dt_sc_iconbox icon_type=”css_class” icon_css_class=”zmdi zmdi-info zmdi-hc-fw” class=”custom-style” title=”ກິດຈະກຳພັດທະນາ ທັກສະຜູ້ນຳ“]ກິດຈະກຳພັດທະນາທັກສະຜູ້ນຳເປັນກິດຈະກຳທີ່ເນັ້ນໃຫ້ນັກຮຽນມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນສະຖານະການເປັນຜູ້ນຳ

ອ່ານຕໍ່[/dt_sc_iconbox]

[dt_sc_iconbox icon_type=”css_class” icon_css_class=”zmdi zmdi-book zmdi-hc-fw” class=”custom-style” title=”ກິດຈະກຳ ສ້າງເຄື່ອຂ່າຍ“]ເປົ້າໝາຍຂອງການສ້າງເຄື່ອຂ່າຍຄືການປະສານຄວາມຮ່ວມມືເພື່ອການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ຊ່ອຍເຫຼືອກັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ

ອ່ານຕໍ່[/dt_sc_iconbox]

[dt_sc_iconbox icon_type=”css_class” icon_css_class=”zmdi zmdi-search zmdi-hc-fw” class=”custom-style” title=”ກິດຈະກຳພັດທະນາ ທັກສະການປະຊຸມ“]ການປະຊຸມເປັນກິດຈະກຳທີ່ເຮັດໃຫ້ບຸກຄະລາກອນໃນອົງກອນເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ກົງກັນໄດ້ລວບລວມຄວາມຄິດເຫັນ, ວິທີການແກ້ບັນຫາຕ່າງໆ.

ອ່ານຕໍ່[/dt_sc_iconbox]

[dt_sc_empty_space margin_lg=”115″ margin_md=”” margin_sm=”” margin_xs=”” el_id=”1545904739989-64ec3980-c7a9″]
X