ຄະນະຄູ-ອາຈານພາກວິຊາບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ເສດຖະສາດ ໄດ້ນໍາພານັກສຶກສາທັດສະນະສຶກສາທີ່ ເຂດເສດຖະກິດ ນິຄົມອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າວຽງຈັນໂນນທອງ ຄັ້ງວັນທີ່ 17/12/2019 ໃນການທັດສະນະສຶກສາຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ຮຽນຮູ້ການປະຕິບັດຕົວຈິງຄຽງຄູ່ໄປກັບການຮຽນຮູ້ທິດສະດີ