Home Uncategorized ຄະນະຄູ-ອາຈານພາກວິຊາບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ເສດຖະສາດ ໄດ້ນໍາພານັກສຶກສາທັດສະນະສຶກສາ
1

ຄະນະຄູ-ອາຈານພາກວິຊາບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ເສດຖະສາດ ໄດ້ນໍາພານັກສຶກສາທັດສະນະສຶກສາ

ຄະນະຄູ-ອາຈານພາກວິຊາບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ເສດຖະສາດ ໄດ້ນໍາພານັກສຶກສາທັດສະນະສຶກສາທີ່ ເຂດເສດຖະກິດ ນິຄົມອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າວຽງຈັນໂນນທອງ ຄັ້ງວັນທີ່ 17/12/2019
ໃນການທັດສະນະສຶກສາຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ຮຽນຮູ້ການປະຕິບັດຕົວຈິງຄຽງຄູ່ໄປກັບການຮຽນຮູ້ທິດສະດີ

 

Share This Post

Post Navigation