Rating Categories Tags
(0 reviews)
,

Description

ພື້ນຖານ ແລະ ສອນຂະບວນການຕັດຕໍ່ຮູບພາບເບື້ອງຕົ້ນ ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມທຳຄວາມຮູ້ຈັກໜ້າຕາ interface, ວິທີໃຊ້ເຄື່ອງມືຕ່າງໆໃນ Tool Bar, ການເຮັດວຽກກັບ Layer, Filter ສຳລັບແຕ່ງຮູບພາບ, ປັບເອພເຟກຮູບພາບດ້ວຍ Adjustment ແລະ Workshop ທ້າຍບົດເຖິງ 4 ຕອນເຕັມໆ ເປັນພື້ນທີ່ໃຫ້ທຸກຄົນຝຶກ ແລະ ລອງວິຊາ
ໂດຍຄອສນີ້ຈະໃຊ້ໂປແກມ Photoshop ຂອງ Adobe ຢ່າງດຽວ.
ຫລັກສູດນີ້ຈັດຢູ່ໃນລະດັບ Basic ຈຶ່ງເໝາະກັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ທີ່ສົນໃຈໃນການຝຶກຕັດຕໍ່ຮູບພາບ ດ້ວຍໂປຣແກມ Photoshop ແລະ ກຳລັງເບິ່ງຫາຫລັກສູດປູພື້ນຖານສຳລັບການເລີ່ມຕົ້ນ.