ແຈ້ງການ

ເຖິງ: ນັກສຶກສາຂຽນບົດຈົບຊັ້ນປະຈຳສົກປີ 2017-2018 ທຸກຄົນ
ເລື່ອງ: ແຈ້ງການສົ່ງບົດສະເໜີໂຄງການຈົບຊັ້ນ ແລະ ມື້ປ້ອງກັນບົດສະເໜີ
ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ຂໍແຈ້ງການເຖິງນັກສຶກສາຂຽນບົດຈົບຊັ້ນ ປະຈຳສົກປີ 2017-2018 ທຸກຄົນໃຫ້ຊາບວ່າ ກຳນົດສົ່ງບົດສະເໜີໂຄງການຈົບຊັ້ນ ແມ່ນວັນທີ 05 ກຸມພາ 2018 ແລະ ມື້ປ້ອງກັນບົດສະເໜີແມ່ນຈະຈັດຂື້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14-16 ກຸມພາ 2017 ນີ້. ສ່ວນຕາຕະລາງປ້ອງກັນບົດສະເໜີແມ່ນຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບຕາມພາຍຫຼັງ. ກຸ່ມໃດທີ່ບໍ່ສົ່ງພາຍໃນວັນທີ່ດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືວ່າສະຫຼະສິດການຂຽນບົດຈົບຊັ້ນປະຈຳສົກຮຽນນີ້.
ກຸ່ມໃດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເອົາໃບຕິດຕາມເຂົ້າພົບອາຈານທີ່ປຶກສາ ໃຫ້ມາພົວພັນເອົານຳຫ້ອງການວິຊາການດ່ວນ ໂດຍໃຫ້ປະຕິບັດຕາມແຜນການຂຽນບົດຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແລະ ຕິດຕາມຂະບວນການກຽມຮຽນຈົບ ແລະ ຮັບໃບປະກາດນຳຫ້ອງທະບຽນຢ່າງໄກ້ຊິດ
ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງການໃຫ້ທຸກຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຮັບຊາບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ.

X