ແຈ້ງການ

ເຖິງ: ພະນັກງານ ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ຊາບວ່າ: ຈະໄດ້ເລື່ອນເປີດການຮຽນ-ການສອນ ຕໍ່ໄປຈົນກວ່າ ຈະມີການແຈ້ງການເປັນທາງການໃໝ່ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ສາມາດເປີດການຮຽນ ການສອນເປັນປົກກະຕິຄືນໄດ້.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ແຈ້ງມາຍັງທຸກທ່ານຊາບທົ່ວເຖິງກັນ ແລະ ໃຫ້ຕິດຕາມ Website ຫຼື Facebook ຂອງວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະເປັນປະຈຳ, ຖ້າມີການປ່ຽນແປງເພື່ມເຕີມຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບພາຍຫຼັງ.

X