ຮູບພາບກິດຈະກຳ ຂອງນ້ອງນັກສຶກສາອາສາສະຫມັກຈາກວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ຮ່ວມກັບນັກສຶກສາຈາກປະເທດສິງກະໂປ.

ອີກຫນຶ່ງມື້ ຂອງນ້ອງນັກສຶກສາອາສາສະຫມັກຈາກວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເຮັດສິ່ງດີດີໃຫ້ນ້ອງນ້ອຍນັກຮຽນປະຖົມ ຮ່ວມກັບນັກສຶກສາຈາກປະເທດສິງກະໂປ. ຂອບໃຈນໍ້າໃຈທຸກຄົນທີ່ສະຫລະເຫື່ອແຮງ ເວລາ ເພື່ອນ້ອງນ້ອຍ.

X