ຫລັກສູດໄລຍະສັ້ນສໍາຫລັບວຽກຫ້ອງການ

👉👈

📍ເປີດສອນຫລັກສູດໄລຍະສັ້ນ📍
1️⃣ບັນຊີວິສະຫະກິດລາວ
2️⃣ຫລັກການບັນຊີ
3️⃣Excel for Business
4️⃣ການນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມ MS Office 2016

📌ເລີ່ມເປີດສອນວັນທີ 22/7/2019 ນີ້

☎️ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ 021 900337-8
🏫ຫລືເຂົ້າມາສອບຖາມໄດ້ທີ່ຫ້ອງການວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ບ້ານໂພນພະເນົາ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

 

X