ມື້ນີ້ສືບຕໍ່ ເຮັດກິດຈະກຳກັບນ້ອງໆ ໂດຍສອນພາສາອັງກິດ ແລະ ສອນນ້ອງໆທາສີຮູບພາບ,ຮ້ອງເພງ,ຟ້ອນ,ແລະກິດຈະກຳອື່ນໆ ສ່ວນຕອນສ່ວຍກໍ່ພາກັນທາສີຫ້ອງສະຫມຸດໃຫ້ນ້ອງ,ອ້າຍເອື້ອຍພາກັນແຈກປື້ມຂຽນແລະສໍສີ ໃຫ້ກັບນ້ອງໆເຂົ້າໃນການຮຽນ😁📖
#ກິດຈະກຳດີໆແບບນີ້ພວກເຮົາອາສາ
#ນັກສຶກສາ ສຸດສະກະ
#ນັກສຶກສາ ສິງກະໂປ
#18/3/2019

X