ຂໍອວຍພອນໄຊໃຫ້ນັກສຶກສາ ແລະ ຄູ ອາຈານທັງໝົດທຸກຜູ້ທຸກຄົນໃຫ້ມີແຕ່ຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈ ປະສົບຄວາມສຳເລັດໜ້າທີ່ການງານ ລວມໄປເຖິງການຮຽນການສຶກສາໃຫ້ມີແຕ່ຄວາມຫ່າວຫັນ ກ່າວໜ້າ ທ້າຍນີ້ກໍຂໍ້ໃຫ້ທຸກຜູ້ທຸກຄົນມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ

X