ພິທີປ້ອງບົດຈົບຊັ້ນ ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ
-ສາຂາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ລຸ້ນທີ 14
-ສາຂາການເງິນ-ການທະນາ ລຸ້ນທີ 04
-ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ ລຸ້ນທີ 04
-ສາຂານິເທດສາດ ລຸ້ນທີ 08
ຄັ້ງວັນທີ 17-19/7/2019, ທີ່ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ

X