ຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນໃໝ່ ຄັ້ງວັນທີ 13 ກັນຍາ ສົກຮຽນ 2019-2020

ລາຍຊື່ ນັກສຶກສາ ສອບເສັງເຂົ້າຮຽນທີ່ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ຄັ້ງວັນທີ 13 ກັນຍາ 2019
#ສະແດງຄວາມຍິນດີກັບນ້ອງໆທຸກຄົນທີ່ສອບຜ່ານ
ປະຖົມນິເທດນັກສຶກສາໃໝ່ ວັນທີ 16/09/2019
ເລີ່ມເຂົ້າຮຽນປົກກະຕິໃນ ວັນທີ 17/09/2019
ເປີດລົງທະບຽນນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ຈົນເຖິງວັນທີ 17/09/2019

X