ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ສາຂາ ການເງິນການທະນາຄານ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ໄປທັດສະນະສຶກສາ ທີ່ບໍລິສັດ ຫລັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈໍາກັດ ຄັ້ງວັນທີ 15/11/2018

X