ຕ້ອນຮັບ ຜູ້ຕາງໜ້າບໍລິສັດ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ ກຸ່ມບໍລິສັດເຄີເອີນ ເມືອງພູເອີ ແຂວງຢູນນານ ມາຢ້ຽມຢາມວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ໃນວັນທີ 11/4/2019
Welcome Yunnan Pu’er Cohen Grou

 

X