ແຈ້ງການ:
ເຖິງ: ນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ
ເລື່ອງ: ໂຈະການຮຽນ-ການສອນຊົ່ວຄາວ

– ອີງຕາມການແຈ້ງການດ່ວນຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນວັນທີ 18/03/2020 ເລກທີ 369 ວ່າດ້ວຍເລື່ອງການໂຈະການຮຽນ-ການສອນຊົ່ວຄາວ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 19/03/2020 ຫາ 21/04/2020.

X