ອາຈານ, ພະນັກງານ, ແລະນັກສຶກສາລຸ້ນເອື້ອຍ,ອ້າຍຂອງວິທະຍາໄລສຸດສະກະ ໄດ້ອອກໄປແນະແນວການສຶກສາ ແລະ ອາຊີບໃຫ້ແກ່ນ້ອງນັກຮຽນ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມື້ທຳອິດ ວັນທີ 26/4/2017.

X