ຂໍເຊີນຊວນ ນ້ອງນັກຮຽນຈົບ ມໍ7 ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ປົກຄອງເຂົ້າຮ່ວມຟັງ ການເຜີຍແຜ່ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ

ເປີດໂອກາດ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ ຜູ້ປົກຄອງ ນັກຮຽນທີ່ຈົບ ມໍ7 ຢາກຮູ້ກ່ຽວກັບ ວິທະຍາໄລ ທີ່ລູກຂອງທ່ານ ເລືອກຮຽນນັ້ນສອນຫຼັກສູດໃດ,ຮຽນກ່ຽວກັບຫຍັງແດ່ ແລະ ສະຖານທີ່ ຫ້ອງຮຽນ ເປັນແບບໃດ ໃນວັນທີ 27/7/2019 ເວລາ 9:30-12:00ໂມງ (ຂໍເຊີນຜູ້ປົກຄອງເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ ວິທະຍາໄລ ຂອງພວກເຮົາໄດ້)
ລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:
9:30-10:30 : ຢ້ຽມຊົມສະຖານທີ່ຫ້ອງຮຽນອຸປະກອນການຮຽນ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ
10:40-12:00 : ແນະນຳ4ສາຂາການຮຽນ
– ສາຂາ ວິທະຍາສາດ ຄອມພິວເຕີ
– ສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
– ສາຂາ ການເງິນ-ການທະນາຄານ
– ສາຂາ ນິເທດສາດ.

X