ມື້ສຸດທ້າຍຂອງການເຂົ້າຮ່ວມ International Camp ໄດ້ເກັບກ່ຽວປະສົບການດີໆ ພ້ອມການແລກປ່ຽນວັດທະນະທໍາ ໃນການຮ່ວມຊີວິດກັບເພື່ອນຕ່າງປະເທດ.

X