ນັກສຶກສາພາກວິຊານິເທດສາດ, ວິທະຍາໄລສຸດສະກະ ອອກເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳທັດສະນະສຶກສາ ທີ່ຈຸລາລົງກອນມະຫາວິທະຍາໄລ ບາງກອກ, ປະເທດໄທ ໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ 2019.

X