ນັກສຶກສາ ແລະ ຄະນະອາຈານ ສາຂານິເທດສາດ ວິທະຍາໄລສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ລົງເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳທັດສະນະສຶກສາທີ່ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ໃນວັນພຸດ ທີ 12 ເດືອນ ທັນວາ 2018 ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ສຶກສາຂະບວນການອອກອາກາດ, ຂະບວນການຜະລິດລາຍການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ ການເປັນຜູ້ປະກາດຂ່າວທາງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ເພື່ອນຳໄປຕໍ່ຍອດ ແລະ ປະຕິບັດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດໃນວຽກງານຂອງຕົນ.

X