ນັກສຶກສາຂານິເທກສາດ ລົງເຮັດກິດຈະກຳຈິດອາສາ ອ້າຍ-ເອື້ອຍສອນນ້ອງຄັ້ງທີ່ 1 ທີ່ໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມສົມບູນສາທິດ ໃນວັນທີ 11 ເດືອນມັງກອນ 2018

ຂໍຂອບໃຈ ໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມສົມບູນສາທິດ ທີ່ເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກສຶກສານິເທດສາດໄດ້ລົງເຮັດກິດຈະກຳໃນຄັ້ງນີ້

 

X