ວັນທີ 27 ມັງກອນ 2017 ນັກສຶກສາວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຟັງເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນການສອບເສັງຄັດເລືອກຮຽນຕໍ່ ໃນລະດັບປະລິນຍາໂທຂອງສະຖາບັນເທັກໂນໂລຢີອາຊຽນ (AIT), ທີ່ສູນການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະການຝຶກອົບຮົມ (ICTC) ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

X