ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບ “ການລົງທຶນຢ່າງມືອາຊີບກັບຮຸ້ນ” ໂດຍຄະນະກໍາການຄຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ ໃນວັນທີ 21 ທັນວາ 2016 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ.

X